Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Miliusa.]               FLORA INDICA.                 14,9
ovalia, superne lucida, glabra; jiuaiora supra piUs paucis sparsis stellatis munita, secus
costam pubescentia, subtus pubescentia, secus coatam fere tomentosa, 2-2 PU.
longa, f-lt lata, pctiolo vix lineam longo. Floret % polL longi. Petal* exteriora
sepalis sequilonga, duplo latiora; interior a ovata, nervosa, pubescentia. Torus dense
strigosus. Ovaria dense albo-pilosa, lineari-oblonga, plerumqne biovulata. Stiff-
mata oblonga. Carpella numerosa, fere sessflia, subglobosa, pisi magnitudine, apicu-
lata, dense cinereo-tomentosa.
Perhaps there is a glabrous-fruited species undiatingnishable in' leaves from this,
but it is more probable that all the glabrous and sessile-fruited forms are referable to
M. Montana.
3. M. Sfeylanica (Gardner in Herb. Wight); ramulis pubescen-
tibus, foliis oblongo-Umceolatis subtus adpresse puberulis, pedunculis
abbreviatis, floribus hermaphroditis, sepalis petalisque ext* pubeacenti-
bus, petalis interioribus Imeari-oblongis,
HAS. In Zeylania, alt. 3-3000 ped., Walker! Gardner! etc,(v. *.)
Arbor parva. Jtamuli fusco-grisei, rugosi, tuberculati, juniorea cum omnibus par-
tibus noyellis fusco-tomentosi. Folia coriacea, rigida, opaca, obtusa acuta vet acu-
minata, basi rotundata, et sa3pe obliqna, 2-4 poll longa, 1-14 iata, petiolo bilinear!,
plus vd minus tomentoso, demum atrinque glabrata. Pedunculi floribus dimidio
breviores, tomeutosi, basi pluribracteati. Sepala et petala ezteriora fere sequalia,
oblonga, vis acuta, pilosa, molliter cfliata. Petala interiors quam in ceeteris spe-
ciebus angustiora, adpresse puberula. Torus strigoso-pilosus. Ovaria numcrosa,
pilis rigidis strigosa, late ovalia, stigmatc ovali terininata, Owla plemmque 2.
Fructus ignotus.
4. M. Wightiaiui (H.f. et T.); ramulis glabriusculis, foliis an-
guste oblongo-lanceolatis vel lineari-oblongis obtuse acuminatis basi
acutis utrinque gkbris, pedunculis floribus duplo longioribus gracili-
bus, floribus polygamo-dioicis ?, carpellis globosis granulatis glabris
pedicello sequilongo suffultis.
HAB. In montibus humidioribus peninsulse australis prope Courta-
lam, Wight! (Fl. Jul. Aug.) (v. 8.)
Jrlor parva. Ramuli cinerei, rugtdosi, glabri, luberculis crebris pustulati. Folia
tenuiter coriacea, lucida, 8-4 polL Tonga, |-1 lata, jietiolo brevissimo glabro. Pe-
dunculi f1 poll, longi, vix pubernli, basi squamis paucis remotiusculis muniti.
Mores magnitudine eorum M. montana. Sepala et petala exteriora minuta, re-
fleia. Petala interior* oblonga, extus puberula. Tonis glaber. Stamina (in {lore
uno) uniserialia, longiora et majora quom in ctoteris speciebus. Ovaria numerosa,
glabra, ovali-oblonga, ovulo 1, suture ventral! inserto. Stylus oblongos.
Of this very distinct species there are several specimens in Dr. Wight's herbarium,
but only one or two flowers. It is intermediate in many respects between the original
species of Miliusa and Hydostemma,
5. M* WaUichiana (H,f. et T.); foliis elongato-oblongis longe
acuminatis glabris lucidis, pedunculis elongatis bracteis pluribus linear!-
subulatis sparsis munitis, floribus polygamo-dioicis, sepalis petalisque
exterioribus subsequalibus longe linearibus pubescentibus,vtoro fructifero
apice tantum carpella gerentc breviter strigoso, carpefiis numerosis
transverse ovalibus, scminibus 1-2.
HAB. In sylvis Assam! Silhet et Cachar I et in montibus Khasia a
basiad altitudincm 4000 pedum usque.(Fl. Sept.-Nov.) (v. v.)
Arbor parva, cortice cincroo IcuticcUis crebris ruguloso, jo:pc aliquot subcroso;